Legislative and normative acts

Home

Coduri

Codul Civil al Republicii Moldova  Cod nr 1107 din 06.06.2002

Codul Funciar, Legea nr.828/XII din 25.12.1991


Dicretul preşedintelui privind desemnarea membrilor Comisiei mixte de demarcare a
frontierei de stat dintre Republica Moldova şi Ucraina din
partea Republicii Moldova

Legi

Legea cu privire la infrastructura naţională de date spaţiale nr. 254 din 17.11.2016

Legea cu privire la geodezie şi cartografie, nr. 778-XV din 21.12.2001

 Legea cadastrului bunurilor imobile, nr. 1543/XIII din 25.02.1998

Legea cu privire la formarea bunurilor imobile, nr. 354-XV din 28.10.2004

Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989-XV din 18.04.2002 

Legea privatizării fondului de locuinţe nr. 1324-XII din 10.03.1993

LEGE privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldovan nr. 764 din  27.12.2001

LEGE privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova Nr. 880 din  22.01.1992

Hotărîri de Guvern

HG nr 383 din 12.05.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acesteia

HG nr.607 din 10.07.2001 „Privind aderarea Agentiei Relatii Funciare si Cadastru la Asociatia Europeana a Agentiilor Nationale de Cartografie „EuroGeographics”.

HG nr.731 din 05.08.1997 cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Naţional de Date Geospaţiale (F.N.D.G.)


HG nr. 65/2007 pentru aprobarea Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor cu plată şi a Regulamentului privind modul de fromare şi utilizare a mijloacelor speciale ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru provenite din furnizarea materialelor topogeodezice și cartografice din Fondul cartografo-geodezic


HG Nr. 29 din  14.01.1994 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la protecţia punctelor geodezice pe teritoriul Republicii Moldova


HG Nr. 48 din 19.01.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Reţeaua Geodezică Naţională

HG nr. 307/2011 cu privire la Sistemul Naţional de Poziţionare


HG Nr. 999 din  28.08.2006 "Cu privire la sistemul de împărţire pe foi şi nomenclatura hărţilor  şi planurilor topografice în Republica Moldova"

HG nr. 737 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de reţea şi termenul de implementare a acestora


HG nr. 738 din 15 septembrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare şi actualizare a metadatelor pentru seturile de date spaţiale şi serviciile de date spaţiale

HG nr. 459 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului infrastructurii naţionale de date spaţiale, precum şi a componenţei acestuia


HG nr. 458 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea responsabilităţilor entităţilor publice privind datele spaţiale

HG nr. 254 din 27 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente între entităţile publice şi terţi

HG nr. 683 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de aplicare care stabilesc modalităţile tehnice de interoperabilitate şi armonizare a seturilor şi serviciilor de date spaţiale, precum şi termenul de implementare


HG Nr.817 din 11.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la certificarea specialiştilor în  domeniile geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor topografice, geoinformaticii, evaluării bunurilor imobile şi cadastrului

HG nr. 567 din 15 mai 2003 privind organizarea şi asigurarea tehnico-materială a lucrărilor de demarcare a frontierei de stat între Republica Moldova şi Ucraina


Ordine


ORDIN Nr. 185 din  10.06.2001 cu privire la aprobarea 

Regulamentul cu privire la trecerea la sistemele de coordonate global si de referinta si proiectiile cartografice respective

Instrucţiunii cu privire la crearea Reţelei Geodezice Naţionale

Instrucţiunii cu privire la crearea Reţelei Naţionale Gravimetrice

ORDIN Nr. 73 din  03.04.2003 cu privire la aprobarea Instrucţiunii pentru ridicarea topografică la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 şi executarea prospecţiunilor inginero-geodezice în construcţii


Ordin Nr. 154 din  06.12.2016 cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5 000; 1:2 000; 1:1 000; 1:500


Ordin nr.32 din 29.02.2016 privind aprobarea Instrucfiunii cu privire la modul de executare aobservaţiilor cu utilizarea sistemului satelitar de navigare globald (GNSS). 

ORDIN Nr. 11 din  30.01.2015 cu privire la aprobarea Atlasului de semne convenţionale pentru hărţile topografice la scara 1:50 000

Ordin nr.39 din 26 martie 2015 cu privire la aprobarea provizorie a modelului Cvasigeoidului pentru teritoriul Republicii Moldova


ORDIN Nr. 128 din  04.12.2015  cu privire la aprobarea Catalogului staţiilor permanente GNSS pentru teritoriul Republicii Moldova


ORDIN Nr. 99 din  02.10.2002 referitor la aprobarea Instrucţiunii cu privire la condiţiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova


ORDIN Nr.48 din 07.04.2016 cu privire la aprobarea indicatorului pentru lucrările topografo-geodezice şi cartografice


Ordin Nr. 66 din  20.05.2016 cu privire la aprobarea raportului lucrărilor topografo-geodezice pentru crearea cadastrului

ORDIN Nr. 16 din  10.02.2016 cu privire la aprobarea Catalogului coordonatelor punctelor reţelei geodezice naţionale de ordinul 0, 1 şi 2 al Republicii Moldova


Ordin Nr. 66 din 31 iulie 2017 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru partajarea seturilor de date spaţiale şi a serviciilor aferente


Ordin Nr. 67 din 31 iulie 2017 cu privire la crearea Grupului de lucru tehnic pentru realizarea infrastructurii naţionale de date spaţiale


Ordin Nr. 68 din 31 iulie 2017 cu privire la crearea Grupului de lucru pentru ridicarea capacităţii în domeniu


Ordinul Nr. 23 din 01 iunie 2020  cu privire la aprobarea mecanismului de monitorizare a implementării infrastructurii naţionale de date spaţiale